Tuesday, 29 May 2012

APAKAH ITU ZIHAR?Perkara yang hendak kita perkatakan di sini ialah yang termasuk dalam rubuk munakahat iaitu mengenai hukum zihar. Dalam kita hendak mengetahui hukum zihar ini, apakah ia dibolehkan ataupun tidak. Dalam kita hendak mengetahui mengenai hukum zihar ini, marilah kita lihat dalam sepotong firman Allah yang bermaksud: "Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan satu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf Lagi Maha Pengampun." -Al Mujadalah:2.

Inilah ayat dari Allah SWT yang memperkatakan tentang zihar atau menyamakan isteri dengan ibu-ibunya. Perbuatan itu adalah satu perbuatan mungkar, perbuatan yang salah dan berdosa. Ada pun sebabsebab turunnya ayat ini ialah kerana satu peristiwa di zaman Rasulullah SAW dalam mana seorang isteri yang bernama Khaulah binti Sa'labah telah dizihar oleh suaminya, yakni telah dikatakan oleh suaminya yang bernama Aus bin Shamit dengan perkataan, "Engkau ini adalah bagiku seperti ponggong ibuku."

Dengan kata-kata suaminya yang demikian itu, Khaulah merasa bimbang kerana menurut adat istiadat orang Arab di zaman jahiliah, perbuatan suami yang menziharkan isteri itu adalah sama hukumnya dengan menceraikan isteri. Kerana kebimbangan itu, Khaulah pun pergi mengadu kepada Rasulullah SAW tetapi di masa itu, beliau tidak mendapat apa-apa penerangan mengenainya dari Allah SWT, lantaran tidak dapat memberikan keputusan spa-spa. Kerana Khaulah terus mendesak untuk mengetahui kedudukan perkara, maka Allah SWT telah mewahyukan ayat di atas.

Allah menerangkan betapa, kalau seorang suami menziharkan isterinya atau menyamakan isterinya dengan ibu-ibu mereka sama ada ibu si isteri atau ibu si suami sendiri maka itu adalah satu perkara dosa dan salah. Namun is tidaklah jatuh kepada perbuatan cerai. Isterinya tidaklah dianggap tertalak. Walaubagaimana pun, oleh kerana perbuatan itu membawa kepada perkara salah dan dosa, maka ads hukuman-hukuman yang mesti dilakukan oleh si suami.

Bagaimanakah zihar boleh berlaku ke atas seorang isteri? Apakah rukun-rukun yang boleh menyebabkan berlakunya zihar ke atas seorang isteri itu? Adapun rukun zihar itu ads 4 perkara:
(1) Pertama, yang menziharkan isteri iaitu suami.
(2) Kedua ialah yang diziharkan iaitu isteri.
(3) Ketiga ialah orang yang diziharkan dengan isteri itu iaitu orang yang diserupakan dengan isteri itu.
(4) Keempat ialah lafaz zihar itu.

Di samping itu, syarat berlakunyg zihar ke atas seorang isteri oleh si suatni ialah, suami yang menziharkan isteri mestilah suami yang boleh melakukan talak kepada isteri. Dalam ertikata lain, isteri pada suami tadi ialah isteri yang sebenar atau isteri yang sah. Ertinya, syarat zihar ialah dari suami yang sah ke atas isteri yang sah.

Umpamanya, katalah seorang suami sudah mentalakkan isterinya dan telah tamat tempoh iddahnya. Di waktu itu si suami dulunya telah menjadi orang yang ajnabi kepada bekas isteri. Pada masa itu, kalau bekas suami itu tadi menziharkan bekas isteri maka tidak jatuh hukum zihar ke atas bekas isterinya. Jadi, orang yang menziharkan isteri, mestilah suami yang sah dan suami yang sebenarnya.Begitu juga, syarat pada isteri yang dizihar mestilah isteri yang sah jugs. Isteri yang sah ialah isteri yang boleh ditalak. Dan isteri yang sah ini ada dua jenis. Pertama ialah isteri yang belum tertalak dan yang kedua ialah isteri yang sudah talak tetapi masih dalam talak raj'ii iaitu isteri dalam iddah. Bagi isteri dalam 'iddah kalau sekiranya suami melakukan lafaz zihar, hukumnya berlakulah zihar ke atas isteri itu.

Kemudian orang-orang yang diziharkan dengan isteri oleh si suami atau orang yang diserupakan oleh suami dengan isterinya, pertamanya ialah ibu-ibu iaitu sama ada ibu si isteri ataupun ibu suami. Sepertimana yang berlaku kepada Khaulah yang menjadi sebab turunnya syat zihar, dia telah disamakan oleh suaminya dengan ibu suaminya. Zihar yang berlaku ke atas Khaulah ialah apabila suaminya Aus melafazkan kata-kata yang menyerupakan Khaulah dengan ponggong ibunya (Aus). Dengan lafaz kata-kata yang menyerupakan seorang isteri sepertimana bahagian anggota ibu-ibu mereka sama ada ibu isteri itu sendiri atau ibu suaminya, maka berlakulah ziharkan ke alas isteri. Apa saja bahagian anggota ibu-ibu mereka yang diserupakan, maka telah berlakulah zihar.

Selain daripada ibu-ibu, zihar juga boleh berlaku apabila si isteri disamakan dengan orang-orang yang muhram kepada suami iaitu perempuan-perempuan yang diharamkan nikah bagi suami. Mereka-mereka itu ialah ibu kepada suami, ibu kepada ibu iaitu nenek, kemudian anak perempuannya, cucu perempuannya, saudara perempuan kepada suami sama ada saudara seibu sebapa atau saudara seibu saja atau saudara sebapa saja, kemudian emak saudara si suami sama ada emak saudara sebelah ibu suami atau emak saudara di sebelah bapa suami. Ini sajalah muhram suami yang mana kalau dia menyerupakan isterinya dengan mereka-mereka itu, akan berlakulah zihar ke atas isterinya.

Lain daripada yang disebutkan itu, walaupun mereka diserupakan dengan isterinya zihar tidak boleh berlaku. Kalau kita sorot turunan-turunan yang menjadikan muhram kepada seseorang itu, peringkat yang akhir sekali tamat pada ibuibu saudara serta bapa-bapa saudara. Anak kepada ibu-ibu saudara serta bapa-bapa saudara sama ada di sebelah pihak ibu ataupun di sebelah pihak bapa, mereka bukan muhram lagi. Mereka-mereka ini, dalam istilah kita ialah sepupu-sepupu. Dalam ertikata yang lain, sepupu-sepupu adalah orang-orang yang bukan diharamkan nikah. Ertinya, hendaklah kita faham bahawa dengan sepupu-sepupu, antara lelaki dengan perempuan mesti ads hijab yakni tidak boleh bergaul bebas serta tidak boleh mendedahkan aurat.

Maka itu, hendaklah kita ingat bahawa perempuan-perempuan yang menjadi muhram kepada suami adalah amat dilarang menyamakan mereka-mereka dengan isterinya. Kalau dia menyamakan mereka dengan isterinya, maka akan berlakulah zihar ke alas isterinya. Kemudian, hendaklah kita ingat lagi juga bahawa perempuan-perempuan yang dikatakan muhram dengan seorang suami itu dengan cara yang tersebut di atas ianya adalah dengan jalan nasab atau dengan cara keturunan. Keturunan sebelah ibu dan ayah hinggalah kepada nenek ke atas. Juga keturunan sebelah ibu dan ayah hinggalah kepada emak-emak saudara. Kemudian ialah anak-anak suami isteri atau anak-anak suami saja (anak tiri isteri) atau anak-anak isteri saja (anak tiri suami) anak-anak kepada saudara suami ataupun saudara isteri (anak saudara). Sementara itu, ads jugs jalan-jalan lain yang membawa kepada berlakunya hubungan muhram dengan seseorang itu. Ini bukan dengan jalan nasab atau keturunan tetapi adalah dengan jalan susuan.

Muhram yang berlaku melalui susuan ini ialah apabila seorang anak itu menyusu kepada seorang perempuan yang bukan ibunya. Perempuan itu menjadi ibu susuannyayang diharamkan nikah baginya. Yang demikian, zihar ke atas seorang isteri juga boleh berlaku apabila seorang suami itu menyerupakan isterinya dengan ibu susuannya.

Selain dari ibu susuan, nasab ibu susuan hingga kepada ibu kepada ibu susuan ke atas, juga adalah muhramnya. Seterusnya, anak-anak ibu susuan juga adalah muhramnya iaitu anak-anak ibu susuan adalah menjadi adik beradik susuannya. Semua mereka itu tidak boleh diserupakan dengan isterinya. Kalau diserupakan, maka akan berlakulah zihar ke atas isterinya.

Muhram juga boleh berlaku melalui nikah. Apabila seorang lelaki itu menikah seorang perempuan, ibu kepada isterinya menjadi ibu mertuanya. Kedudukan ibu mertua kepada suami adalah seperti ibunya juga. Ibu mertua adalah muhram suami yang diharamkan nikah.Kalau sekiranya seseorang itu ada mempunyai 3 atau 4 isteri, maka dia mempunyai 3 atau 4 mertua. Begitu juga, kalau dia berkahwin tetapi telah diceraikan isterinya, ibu mertuanya kepada isteri yang diceraikan itu tetap muhramnya dan diharamkan nikah baginya. Ibu-ibu mertua ini tidak boleh sama sekali diserupakan dengan isteri-isteri kita walaupun ibu mertua kita itu bukan ibu kepada isteri kita. Umpamanya, kita serupakan isteri kits dengan ibu mertua kits dari isteri yang lain. Dengan berbuat demikian, kita telah menziharkan isteri kita.

Seterusnya muhram boleh berlaku melalui perkahwinan bapa dengan seorang perempuan. Perempuan itu menjadi ibu tiri kita. Mana-mana perempuan yang menjadi ibu tiri kita, dia adalah muhram dan haram dinikahi. Kalau sekiranya kita serupakan isteri-isteri kita dengan ibu-ibu tiri kita, maka akan berlaku zihar. Cuma, zihar ke atas seorang isteri apabila diserupakan dengan emak tiri di sini ada syaratnya. Iaitu, seorang suami itu mestilah telah beremak tiri sebelum dia lahir lagi. Emak tiri yang itu saja, apabila diserupakan kepada isterinya, berlaku zihar. Lain-lain emak tiri yang berlaku setelah dia lahir, kalau diserupakan dengan isterinya, itu tidak berlaku zihar.

Mudahnya ialah begini. Katalah si A, bapanya berkahwin dengan seorang perempuan sebelum dia lahir. Lahir-lahir saja dia ke dunia, bapanya sudah ada seorang isteri lain yang bererti dia sudah ada emak tiri. Dengan emak tiri itu, kalau dia serupakan isterinya, maka berlakulah zihar. Tetapi, katalah setelah dia lahir, bapanya kahwin seorang perempuan. Perempuan itu jadi emak tirinya setelah dia ada. Emak tiri itu, kalau dia serupakan dengan isterinya, tidak berlaku zihar. Jadi, zihar ke atas isteri, apabila diserupakan dengan emak tiri, ada dengan syarat-syaratnya. Tidak semua emak tiri, apabila kita serupakan dengan isteri kita, ia berlaku zihar.

Seperkara yang perlu kita ingat dalam soal ernak tiri ini ataupun bapa tiri ini, sabitnya muhram begini hanya setelah bapa kita bernikah dan bersama dengan isterinya yang menjadi ibu tiri kita itu. Begitu jugalah kalau emak kita, mungkin setelah diceraikan oleh bapa kita atau kematian bapa kita, dia berkahwin lain, menjadikan orang laki-laki itu bapa tiri kita. Apabila setelah bersama ibu kita dengan suaminya yang menjadi bapa tiri kita itu, barulah berlaku muhram.Maka itu, dapatlah kita fahamkan di sini bahawa seorang bapa tiri atau seorang ibu tiri itu adalah muhram kepada anak-anak isteri atau anak-anak suami. Jadi, bapa tiri dengan anak tiri atau ibu tin dengan anak tiri, masing-masing haram nikah, tidak haram bersentuh kulit, auratnya adalah dari lutut hingga ke pusat. Hal ini amat penting disedari oleh umat Islam, kerana disebabkan kejahilan, banyak berlaku perkara-perkara yang melanggar syariat di antara seorang ayah tiri dengan anak tiri di akhir-akhir ini. Padahal, anak tiri kepada seorang ayah tiri adalah muhramnya, sepertimana anak-anaknya sendiri. Cuma ikatan ini adalah muhram ambil-ambilan. Walaupun muhram ambil-ambilan antara anak tiri dengan ayah tiri ataupun antara anak tiri dengan ibu tiri, muhram ini tetap kekal selama-lamanya. Hatta, sekiranya ibu kita sudah bercerai dengan ayah tiri itu ataupun ayah kita sudah bercerai dengan ibu tiri kita itu, ayah tiri ataupun ibu tiri kita tetap menjadi muhram kita selamalamanya. Ertinya, haram nikah buat selama-lamanya.

Beginilah kedudukan syariat Islam. Berlakunya ayah tiri apabila saja ibu kita berkahwin dengan seorang laki-laki setelah ibu kita itu berpisah dengan bapa sebenar kita. Muhramnya ayah tiri kita itu ialah setelah saja ibu kita bersama dengannya setelah nikah. Begitu jugalah berlakunya seorang ibu tiri ialah setelah ayah kita bernikah dan bersama dengan perempuan yang dinikahinya. Yang demikian ayah tiri dengan anak tiri atau ibu tiri dengan anak tiri telah menjadi muhram selama-lamanya.

Muhram selama-lamanya ini adalah sama juga bagi ibu mertua. Apabila kita telah mengambil seorang perempuan menjadi isteri atau mengambil seorang lelaki menjadi suami, hubungan kita dengan ibu dan ayah isteri kita atau suami kita (ayah mertua dan ibu mertua) adalah hubungan muhram. Muhram yang terjadi ini adalah selama-lamanya, walaupun sekiranya isteri atau suami sudah berpisah. Ertinya, ayah mertua atau ibu mertua adalah muhram seseorang itu selama-lamanya sama ada suami dan isteri masih bersama ataupun setelah berpisah.

Seterusnya dalam kita memperkatakan mengenai zihar ini, setiap zihar itu adalah disyaratkan pada lafaz iaitu lafaz yang memberi faham kepada zihar itu sama ada dengan sarikh atau kinayah atau sindiran. Ertinya, untuk berlakunya zihar, lafaz yang memberi faham kepada zihar itu, boleh berlaku sama ada dengan dengan lafaz
sindiran.

Adapun lafaz yang membawa kepada zihar ke atas isteri ini amat mudah berlaku kerana pada kebanyakan manusia, talian keturunan lazimnya membawa kepada persamaan rupa dan juga sedikit-sedikit keserupaan perangai. Seorang anak yang lahir, ada saja bentuk-bentuk persamaan yang dibawanya daripada ibu dan ayah ataupun daripada datuk neneknya. Boleh jadi bibimya serupa dengan bibir ibunya. Atau boleh jadi mukanya mirip muka ibunya. Dan begitulah seterusnya, kadang-kadang ada saja bentuk-bentuk rupa yang membawa kepada persamaan. akibat daripada ini, kadang-kadang bila seseorang itu melihat isterinya, lebih-lebih lagi di awal-awal perkahwinan, akan ada nanti yang membawa hatinya berkata, "Hidung isteri aku ini macam hidung emaknya."
Manakala hati kita baru berkata demikian, tidaklah apa-apa. Belum berlaku zihar kerana syarat zihar itu ada lafaz. Tetapi di masa-masa yang lain nanti, manakala ada satu-satu hal yang berlaku, akan terkeluar dan mulutnya, "Hidung engkau ini macam hidung emak." Ketika itu telah jatuh hukum zihar.

Jadi, sebagai suami kenalah berhati-hati benar bila melihat anggota tubuh isteri kita. Kalau ada rupa-rupa yang membawa kepada persamaan dengan ibunya atau dengan neneknya atau dengan emak saudaranya dan lain-lain muhram suami, jangan sekali-kali dilafazkan dengan mulut. Kalau ada kata-kata itu di dalam hati, biar saja ia di dalam hati. Jangan dikeluarkan. Kalau kita lafazkan, maka akan berlaku zihar ke atas isteri kita. Dan lafaz yang seperti ini ialah lafaz yang nyata.

Lain-lain lafaz nyata yang membawa kepada zihar ialah seperti, kita mengatakan kepada isteri kita, "Kepala awak ini sama macam kepala ibuku." Atau, "Mata awak ini macam mata kakak aku." Atau, "Belakang awak ni macam belakang nenek aku." Kalau kata-kata yang demikian telah kita lafazkan kepada isteri kita, maka telah berlakulah zihar atau dengan kata-katayang lain, kita telah menzihar isteri kita. Kemudian, yang dikatakan lafaz
perkataan yang membawa erti zihar itu ialah kata-kata yang menyerupakan seluruh anggota badan isteri kita dengan anggota badan orang-orang yang muhram suami, seperti mulut, mata, kepala, hidung, telinga, bibir, tangan, perut, pusat, kaki dan sebagainya. Tetapi anggota-anggota yang menjadi perhiasan seperti janggut, misai, rambut dan sebagainya, kalau diserupakan, ia tidak termasuk zihar. Tentulah janggut atau misai, tidak ada pada wanita tetapi, kalau sekiranya ada, wajib dibuang. Selain dari itu, anggota batin seperti jantung, had, akal, air mata, air liur, peluh dan sebagainya, kalau disebut, ia tidak termasuk dalam lafaz zihar.

Demikianlah perkara-perkara yang menjadi syarat-syarat atau rukun dalam menjatuhkan hukum zihar ke atas seorang isteri. Maka, para suami hendaklah berhati sungguh-sungguh dalam hal ini kerana apabila isteri telah terzihar, perbuatan itu adalah satu kesalahan, satu dosa dan kemungkaran. Ianya, kalau tidak disedari, akan membawa kepada kerosakan dan kecelakaan rnmah tangga. Dari dosa yang satu itu, ia akan membabitkan lain-lain dosa hinggakan apabila dosa-dosa itu berpanjangan, rumah tangga boleh porak peranda. Tidak ada keberkatan dan tidak ada rahmat daripada Allah SWT. Akibatnya, kalau sampai mati tidak kita sedari, masuk nerakalah kita.

Dan bukan sahaja tidak ada keberkatan dan tidak ada rahmat dari Allah SWT akan rumahtangga yang mana suaminya telah menziharkan isterinya, malah suami-suami yang telah menziharkan isteri itu di samping melakukan satu dosa dan kemungkaran, dia adalah dilarang oleh Allah SWT mencampuri isterinya. Ziharnya seorang isteri, ia tidak menjatuhkan talak tetapi para suami adalah dilarang mencampuri ataudengankata-kata lain mensetubuhi isterinya selagi dia belum rujuk kembali akan perbuatan ziharnya itu. Kalau sekiranya dia tidak menyedari tentang telah berlakunya zihar, dia pun menggauli isterinya, dia telah melakukan satu perbuatan dosa kerana melanggar larangan Allah SWT. Inilah yang dikatakan dosa yang bersambung-sambung. Dan dosa yang satu itu pula boleh bersambung-sambung lagi dengan dosa-dosa yang lain.

Kerana itu, apakah yang mesti dibuat oleh seseorang itau sekiranya dia telah menziharkan isterinya? Apakah cara dia hendak rujuk kembali daripada perbuatannya itu? Firman Allah SWT di dalam Al Quran maksudnya: "Orang-orang yang telah menziharkan isteri mereka dan kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan itu, makes (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sahaya sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang dirasakan kepada kamu dan Allah Maha Mengetahui spa yang kamu kerjakan." Al Mujadalah : 3.

Dan di dalam firman yang berikutnya, Allah berkata lagi dengan maksudnya: "Barangsiapa yang tidak mendapatkan budak (hamba) untuk dimerdekakan, maka wajiblah atasnya (suami) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah ke atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah dan orang-orang kafir ada baginya seksaan-seksaan yang amat pedih."( Al Mujadalah.)

Di sini kita dapati betapa hukuman dari Allah ke atas perbuatan zihar ke atas isteri adalah begitu berat sekali. Selain dari Allah mengharamkan swami-swami yang telah menziharkan isteri jangan mencampuri gauli mereka setelah berlakunya zihar, Allah juga telah mensyaratkan kepada suami-suami yang hendak menarik kembali perbuatatmya itu dengan melakukan salah satu daripada berikut. Pertama dia hudaklah memerdekakan seorang hamba. Atau kedua, dia boleh berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Atau ketiga, dia boleh memberi makan kepada 60 fakir miskin.

Memerdekakan seorang budak atau hamba sudah tentulah tidak boleh dilakukan pada hari ini kerana perbudakan atau perhambaan sudah tidak ada lagi. Dengan sendirinya syarat yang pertama ini menajdi mansuh. Maka seorang suami itu mestilah menjalankan syarat yang kedua pula iaitu dia mestilah berpuasa selama dua bulan berturut-turut iaitu, tidak boleh terputus di antaranya. Kalau sekiranya terputus, walaupun sudah 59 hari dia berpuasa, seluruhnya telah terbatal dan dia mesati mengulang kembali puasa itu bertolak dari mula. Dan yang ketiga, kalau sekiranya dia tidak mampu berpuasa dua bulan berturutturut itu, dia boleh memberi makan kepada 60 orang miskin. Orang miskin yang dimaksudkan di sini ialah orang miskin yang menerima zakat fitrah. Dan tiap-tiap seorang itu mesti diberi secupak beras daripada jenis yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Ertinya, dia mesti mengeluarkan 60 cupak beras untuk memberi makan kepada 60orang fakir miskin.

Cara memberi makan kepada 60 orang fakir miskin dengan tiaptiap seorang diberi secupak beras, boleh dibuat secara beransur-ansur. Katalah mula-mula dia ada 4 cupak beras, maka dia boleh beri kepada empat orang fakir miskin lebih dahulu. Kemudian apabila dia berkemampuan lagi sebanyak 5 cupak misalnya, dia bolehlah berikan kepada 5 orang miskin yang lain. Begitulah yang boleh dibuatnya sehingga genap 60 orang. Setelah genap 60 orang fakir miskin diberinya, barulah dia boleh mencampuri isterinya semula. Selagi belum habis 60 orang yang diberinya makan, dia belum boleh mencampuri isterinya.

Di sini dapatlah kita perhatikan betapa hukuman Allah ke atas orang yang menzihar isterinya adalah amat berat sekali. Kalau di zaman perbudakkan dan perhambaan masih ada, bagi memerdekakan seorang budak atau hamba bukannya mudah. Hamba atau budak terpaksa dibeli dengan harga yang mahal. Kemudian untuk melakukan puasa 60 hari berturut-mrut juga bukan mudah. Ia tidak boleh putus di antaranya. Sementara itu, tidak pula boleh kita tinggalkan begitu saja. Kenalah kita usahakan dulu membayar denda zihar itu dengan berpuasa. Setelah dicuba-cuba tetapi tidak boleh juga, barulah dilakukan syarat yang ketiga iaitu memberi makan 60 orang miskin. Dan ini juga bukan mudah. Mengapakah Allah mengenakan hukuman yang begitu berat kepada suami yang melakukan zihar ke atas isterinya? Cuba kita lihat kembali firman Allah dalam ayat 2 di atas tadi yang maksudnya: "Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu (menganggap isterinya sebagai ibunya) padahal tidaklah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka."

Ertinya, seorang suami yang menyamakan isterinya dengan ibu-ibu mereka, Allah amat melarang sama sekali kerana ibu-ibu mereka itu tidaklah lain hanya orang-orang yang melahirkan mereka. Kerana itu, masakan isteri-isteri boleh disamakan atau diserupakan dengan ibu-ibu mereka. Sebab itulah Allah mengenakan hukuman yang amat berat.

Nanti ada pula orang yang akan berkata, kalau hukuman sudah terlalu berat hingga tidak dapat hendak dilaksanakan, maka lebih baiklah ceraikan saja isteri itu. Nampaknya satu jalan mudah untuk mencari jalan keluar kepada masalah timbul. Allah sekali-kali tidak membenarkan demikian, kerana penceraian yang Allah galakkan atau yang Allah redhakan ialah perceraian yang wajib atau yang sunat. Malah kalau perceraian yang harus pun, masih Allah benarkan. Tetapi kalau perceraian haram ataupun makruh, ianya tidak akan mendapat keredhaan Allah SWT. Malah, seorang itu telah melakukan perbuatan dosa. Dosa zihar belum dibayar, dosa bercerai pula timbul. Jadi, bercerai atau menceraikan isteri setelah tidak mampu membayar hukum zihar, bukan satu cara yang dibenarkan oleh syariat.

Perlu kita ingat bahawa setiap apa yang kita lakukan, ia tidak terkeluar dari 5 hukum iaitu hukum wajib, sunat, makruh, haram dan harus. Kalau perbuatan yang termasusk ke dalam hukum wajib dan sunat, ia mendatangkan pahala. Manakala perbuatan yang harus, dibuat pun tidak salah, ditinggalkan pun tidak apa-apa. Tetapi, kalau perbuatan yang termasuk dalam hukum haram, ia mendatangkan dosa. Manakala perbuatan yang termasuk dalam hukum makruh, Allah amat membencinya. Kedua-dua ini boleh menyebabkan azab sengsara kepada kita. Sebab itu, tidak boleh kita lakukan. Maka itu, bercerai disebabkan berlakunya zihar, tentunya syariat tidak membenarkan kerana zihar itu sendiri adalah perbuatan dosa dan mungkar.

Jadi, bercerai setelah menziharkan isteri kerana dirasakan itu adalah jalan keluar yang mudah, tidak boleh dilakukan. Sebab itu, para suami hendaklah berhati-hati dalam membangun dan mendirikan rumahtangga. Janganlah mudah-mudah kita mengeluarkan perbuatan kepada isteri kita. Lebih-lebih lagi perbuatan-perkataan yang memberi makna zihar, sama ada secara terang-terangan ataupun secara sindir. Kalau sudah berlaku hendak menebusnya kembali bukan mudah. Itu pun, kalau kita sedar yang kita telah melakukan kesalahan, kerana kita mengetahui hukum hakam berumah tangga. Kalau kita jahil, kesalahan yang kita lakukan itu akan terbiar begitu saja. Akibatnya, dosa itu akan berpanjangan dan berterusan. Kalau sepuluh tahun yang lalu misalnya kita telah menziharkan isteri kits, sedangkan dalam masa sepuluh tahun itu kits telah terus menerus mencampuri isteri kita itu hingga melahirkan beberapa orang anak, bayangkan sajalah dosa yang telah kits lakukan.

Beginilah terjadinya kepada masyarakat Islam hari ini. Kerana kurangnya ilmu pengetahuan di bidang hukum kekeluargaan, hinggakan persoalan talak isteri dan sebagainya tidak diketahui langsung, ada berlaku di tengah-tengah masyarakat, suami-suami yang telah memain-mainkan talak ke atas isteri sampai berkali-kali. Pendek kata setiap kali bergaduh dia lafazkan talak. Ada setengah orang melafazkan talak tiga sekali gus ke atas isteri, kemudian dia menyesal.

Cubalah bayangkan, keadaan rumahtangga yang berkecamuk seperti itu. Talak telah dilafazkan berkali-kali sedangkan syariat hanya membenarkan tiga kali saja. Dan setelah tiga kali, tidak ada jalan lagi untuk merujuk kembali isteri yang telah ditalak tiga kali itu. Hanya setelah isteri itu berkahwin dengan seorang yang lain dengan jalan yang sah dan dengan jalan tidak ada tipu helah seperti yang dikatakan orang jalan 'cina buta', setelah bercerai keduanya, barulah suami yang asal boleh mengambil kembali isterinya. Ertinya, setelah isteri dicerai sebanyak tiga kali, jalan untuk kembali semula sudah terputus.

Kerana itu, soal membangunkan rumahtangga bukanlah satu perkara yang mudah. Lafaz, "Aku terima nikahnya..." itu adalah lafaz yang besar yang membawa kita memikul satu amanah Allah. Dengan lafaz itu, seorang wanita itu telah dihalalkan oleh Allah SWT kepada suaminya. Suami kenalah menjaganya dengan penuh tanggung jawab kepada hukum hakam Allah SWT dan Rasul-Nya. Cuma sebagai hamba Allah, kita tidak sunyi dengan melakukan salah silap. Kenalah banyak-banyak kita memohon ampun serta bertaubat kepada Allah SWT. Firman Allah di dalam Al Quran, bermaksud: "Bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang mukmin, agar kamu semua mendapat kemenangan dan kebahagiaan."-AnNur:31.

Di sinilah rahmat dan kasih sayang Allah kepada umat yang beriman kepadaNya. Makam makam kita yang lemah-lemah ini adalah makam orang yang selalu membuat dosa, membuat salah dan silap. Sebab itu, kita mesti selalu menyesali diri kita, kita mesti selalu merintih diri kita yang lemah dan serba dhaif ini. Allah saja yang Maha Besar, Maha Berkuasa, Maha Gagah serta Maha Mengetahui segala-galanya. KepadaNya sajalah kita meminta pertolongan dan perlindungan. Lebih-lebih lagi, kepadaNya sajalah kita meminta ampun segala dosa dan kesalahan.

Jangan kita biarkan dosa berselaput di dalam diri kita kerana selagi dosa berselaput di dalam diri kita, selama itulah hati kita akan hitam dan berkarat. Ini akan menyebabkan kita menolak dan menentang kebenaran. Ini akan menyebabkan kita susah hendak melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka itu, dosa-dosa yang menyebabkan hati kita berkarat itu hendaklah kita kikis dan kita buang. Dan jalan untuk mengikis dosa ialah melalui bertaubat. Dan bertaubat itu pula ialah taubat yang sebenar-benar dan bersungguh-sungguh sepertimana firman Allah, maksudnya:"Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu semua bertaubat kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya." -At Tahrim:8.

Taubat yang dimaksudkan oleh Allah SWT di dalam syat di atas, menurut Imam Ghazali .h.m adalah taubat yang menempuh tiga jalan. Pertama, mestilah ditinggalkan maksiat itu sungguh-sungguh. Kedua, menyesal di atas perbuatan danyang ketiga, tidak akan kembali ke atas perbuatan dosa itu. Melalui taubat yang demikian, had yang berkarat itu akan boleh dihapuskan perlahan-lahan.

Dengan kerana itu, hendaklah kita ingat sungguh-sungguh akan tugas dan tanggungjawab kita sebagai suami atau bakal-bakal suami. Isteri bukan boleh dipermudah-mudahkan dan dipermain-mainkan. Zihar dan juga talak, jangan mudah-mudah dilafazkan kerana kalau berlaku, denda atau hukumannya adalah amat berat. Seseorang yang telah menzihar isterinya tidak diizinkan oleh Allah untuk mencampur gaul isterinya selagi belum dilaksanakan denda-denda baginya. Mencampur gauli isteri yang telah diziharkan adalah perbuatan dosa. Walaupun dosanya itu tidak sebesar dosa zina, tetapi kalau kita tidak menyedarinya sampai bertahun-tahun, dosa yang kita lakukan itu akan bertokok tambah dan berkait-kait.

Sebagai tambahan yang perlu kita ketahui dalam memperkatakan hukum zihar ini, ia hanya berlaku apabila suami yang menziharkan isteri. Tetapi kalau isteri yang menziharkan suami, hukum zihar tidak berlaku. Misalnya, isteri yang melafazkan, "Tangan abang ini betul macam tangan emak." Atau, "Muka abang ini betul macam muka nenek." Atau lain-lain lafaz yang menyerupakan suami dengan ibu, nenek atau lain-lain yang menjadi muhramnya. Tidak berlaku hukum zihar, namun ia tetap tidak baik kerana dianggap berkata sia-sia kepada suami. Ucapkanlah kepada suami yang baik-baik, agar ia mendatangkan pahala. Perkataan yang sia-sia tidak mendatangkan pahala kepada kita.

"wallahu a'alam bil muradik "Thursday, 3 May 2012

SEKSA MENINGGALKAN SOLAT.


6 SEKSAAN DI DUNIA

•Allah mengurangkan berkat umurnya
•Allah tidak mempermudahkan rezekinya di dunia
•Allah menghilangkan tanda atau cahaya soleh dari raut wajahnya
•Ia tidak akan mempunyai tempat di dalam Islam
•Amal kebajikan yang dilakukannya tidak mendapat pahala
•Allah tidak menerima doanya3 SEKSAAN KETIKA MENGHADAPI MATI


•Orang itu akan menghadapi mati dalam keadaan yang hina
•Mati dalam keadaan yang sangat lapar
•Mati dalam keadaan yang amat mendahagakan walaupun diberi minum dengan banyaknya

3 SEKSAAN SEWAKTU DALAM KUBUR


•Allah akan menyempit kuburnya dengan sesempit sempitnya
•Allah akan menggelapkan kuburnya
•Allah akan menyeksanya sehingga hari kiamat

3 SEKSAAN KETIKA BERTEMU ALLAH


•Di hari Kiamat ia akan dibelenggu oleh malaikat
•Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan yang belas ihsan
•Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosanya dan orang-orang yang meninggalkan sembahyang akan diazab di dalam Neraka dengan azab yang keras

DOSA DAN BALASAN MENINGGALKAN SEMBAHYANG LIMA WAKTU

SUBUH – Sekali meninggalkannya dimasukkan ke dalam Neraka selama 30 tahun di Akhirat (bersamaan 60000 tahun di dunia)

ZOHOR – Sekali meninggalkannya dosanya sama seperti membunuh 1000 umat Islam

ASAR – Sekali meninggalkannya dosanya sama seperti meruntuh Baitullah (Kaabah di Masjidil Haram, Mekah)

MAGHRIB – Sekali meninggalkannya dosanya sama seperti berzina dengan ibu sendiri

ISYAK – Sekali meninggalkannya Allah tidak reda orang itu tinggal di bumi dan berbumbungkan langit serta makan dan minum dari nikmatnya.sumber: Masjid Zaid bin Haritsah Jalan Gombak
LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin